Kõrvalsaaduste transport

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

Transpordil tuleb  tagada järgmine:
a) loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete saadetised on päritolukohast kogumise ja transportimise ajal identifitseeritavad ning hoitakse eraldi ja identifitseeritavana;
b) konkreetse kategooria loomsete kõrvalsaaduste või nendest saadud toodete tuvastamiseks kasutatavat märgistusainet kasutatakse ainult selle kategooria puhul, millised on toodud allpool olevas jaotuses.
c) loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete saadetised saadetakse ühest liikmesriigist teise pakendis, mahutis või veokis, mis on märgistatud silmatorkavalt ja vähemalt transportimise ajal kustumatu värvikoodiga, mison märgistatud kategooriale vastava värviga.

Loomsete kõrvalsaaduste värviga märgistamine:
1. kategooria materjali puhul musta värvi;
2. kategooria materjali puhul (v.a sõnnik ja seedetrakti sisu) kollast värvi;
3. kategooria materjali puhul suure sinisesisaldusega rohelist värvi, et tagada selle selge eristatavus teistest värvidest;
* imporditud saadetise puhul peab kasutama asjakohast värvi alates hetkest, kui saadetis läbib Euroopa liitu sisenemise esimese piiripunkti.

Transpordi ja ladustamise ajal peavad pakendi, mahuti või veoki külge kinnitatud etiketile olema märgitud:

 • selgelt loomsete kõrvalsaaduste või nendest saadud toodete kategooria ning
 • nähtavalt ja loetavalt alljärgnevad sõnad (vastavalt vajadusele):
 1.  3. kategooria materjali puhul „mitte inimtoiduks”;
 2. 2. kategooria materjali (v.a sõnnik ja seedetrakti sisu) ja sellest saadud toodete puhul „mitte loomatoiduks”; kui aga 2. kategooria materjal on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 18 lõikes 1 osutatud loomade söötmiseks kõnealuses artiklis sätestatud tingimustel, on etiketil märge „söötmiseks …”, kus punktiiri asemele märgitakse selle loomaliigi nimi, kelle söötmiseks materjal on ette nähtud;
 3. 1. kategooria materjali ja sellest saadud toodete puhul, kui need on mõeldud:
— kõrvaldamiseks, „ainult kõrvaldamiseks”;
— lemmikloomatoidu valmistamiseks, „ainult lemmikloomatoidu valmistamiseks”;
— selliste loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodete tootmiseks, mida on nimetatud määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklis 36, „ainult loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodete tootmiseks, mitte inim- ega loomatoiduks või maapinnale laotamiseks”;
 • piima, piimapõhiste toodete, piimasaaduste, ternespiima ja ternespiimatoodete puhul „mitte inimtoiduks”;
 • 3. kategooria materjalist saadud želatiini puhul „loomatoiduks sobiv želatiin”;
 • 3. kategooria materjalist saadud kollageeni puhul „loomatoiduks sobiv kollageen”;
 • töötlemata lemmikloomatoidu puhul „ainult lemmikloomatoiduks”;
 • kala ja sellest saadud toodete puhul, mis on ette nähtud kalatoiduks ning mis on töödeldud ja pakendatud enne ekspedeerimist, päritolukalatööstuse nimi ja aadress selgelt ja loetavalt ning:
— looduses kasvanud kalast saadud kalajahu puhul „sisaldab ainult looduses kasvanud kalast saadud kalajahu – võib kasutada igat liiki kasvandusekalade toitmiseks”;
— kasvandusekaladest saadud kalajahu puhul „sisaldab ainult kasvanduses kasvatatud […] saadud kalajahu – võib kasutada ainult teisest liigist kasvandusekalade toitmiseks”;
— looduses kasvanud kalast ja kasvandusekalast saadud kalajahu puhul „sisaldab looduses ja kasvanduses kasvatatud […] saadud kalajahu – võib kasutada ainult teisest liigist kasvandusekalade toitmiseks”;
 • selliste hobuslastest saadud veretoodete puhul, mis ei ole mõeldud söödaks, „hobuslaste veri ja veretooted, mitte inim- ega loomatoiduks”;
 • sarvede, kapjade, sõrgade ja muu XIV lisa II peatüki 12. jaos osutatud orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete tootmiseks mõeldud materjali puhul „mitte inim- ega loomatoiduks”;
 • orgaanilise väetiste ja mullaparandusainete puhul „orgaanilised väetised või mullaparandusained – põllumajandusloomade karjatamine ja põllukultuuride kasutamine haljassöödana keelatud vähemalt 21 päeva pärast maapinnale laotamist”;
 • kooskõlas VI lisa II peatüki 1. jaoga söötmiseks mõeldud materjali puhul kogumiskeskuse nimi ja aadress ning märge „mitte inimtoiduks”;
 • sõnniku ja seedetrakti sisu puhul „sõnnik”;
 • vahesaaduste puhul „ainult ravimite, veterinaarravimite, meditsiiniseadmete, aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete, in vitro diagnostikavahendite või laborireaktiivide tootmiseks” (välispakendil);
 • teadustöös ja diagnostikas kasutatavate proovide puhul „kasutamiseks teadustöös ja diagnostikas”, mitte alapunktis a nimetatud tekst;
 • kaubanäidiste puhul „kaubanäidis, mitte inimtoiduks”, mitte alapunktis a nimetatud tekst;
 • eksponaatide puhul „eksponaat, mitte inimtoiduks”, mitte alapunktis a nimetatud tekst.

Samas võib pädev asutus erandina lubada ühe ja sama põllumajandusettevõtte piires või ühes ja samas liikmesriigis asuvate põllumajandusettevõtete ja kasutajate vahel veetavat sõnnikut märgistada muul viisil.

Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete jaoks kasutatavad mahutid ja transpordivahendid peavad saastumise vältimiseks alati puhtad olema. Kui need on määratud konkreetse materjali vedamiseks, näiteks sellise vedela loomse kõrvalsaaduse vedamiseks, millega ei seondu lubamatu terviserisk, võivad ettevõtjad saastumise vältimiseks kasutatavaid meetmeid kohandada vastavalt sellest materjalist tulenevale tegelikule ohule.

Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete import, transiit ja eksport
1. Keelatud on järgmiste loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete import liitu ja transiit liidu kaudu:
a) töötlemata sõnnik;
b) töötlemata suled, suleosad ja udusuled;
c) mesilasvaha kärje kujul.
2. Loomatervishoiunõudeid ei kohaldata järgmiste toodete liitu importimise ja liidu kaudu toimuva transiidi suhtes:
a) vill ja karvad, mida on tööstuslikult pestud või töödeldud muul moel, millega tagatakse, et esine lubamatut riski;
b) karusnahk, mida on kuivatatud vähemalt kaks päeva keskkonnas, mille temperatuur on 18 °C ja niiskus 55 %.

Tootmisahela alguspunktist alates tuleb loomseid kõrvalsaadusi ja neist saadud tooteid koguda ja transportida uutes pitseeritud pakendites või kaetud lekkekindlates mahutites või veokites.

Veokid, korduvkasutatavad mahutid ja kõik korduvkasutatavad seadmed või abivahendid, mis puutuvad kokku loomsete kõrvalsaaduste või nendest saadud toodetega  tuleb hoida puhtana.
Kui need ei ole mõeldud kasutamiseks mingi konkreetse loomse kõrvalsaaduse või sellest saadud toote veoks ristsaastumist välistaval viisil, tuleb need:
a) enne kasutamist puhastada ja kuivatada ning
b) pärast iga kasutamist puhastada, pesta ja/või desinfitseerida sellises ulatuses, et hoitaks ära ristsaastumine.

Tuleb tagada, niivõrd kui see on vajalik ristsaastumise vältimiseks, et korduvkasutatavate mahutitega veetakse üht konkreetset loomset kõrvalsaadust või sellest saadud toodet.

Pakendid tuleb kõrvaldada põletamise teel või muul viisil, mis on kooskõlas liidu õigusaktidega.

Söödamaterjali või töötlemata lemmikloomatoidu tootmiseks mõeldud loomsete kõrvalsaaduste transport peab inimeste ja loomade terviseriskide vältimiseks toimuma sobival temperatuuril, lihast koosnevate loomsete kõrvalsaaduste ja muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud lihatoodete puhul kuni 7 °C juures. Külmveoks kasutatavates veokites peab saama hoida ja jälgida nõutavat temperatuuri kogu veo ajal.

Söödamaterjali või lemmikloomatoidu tootmiseks mõeldud 3. kategooria töötlemata materjali tuleb ladustada ja transportida jahutatuna, külmutatuna või sileerituna, välja arvatud juhul, kui seda töödeldakse 24 tunni jooksul pärast kogumist või pärast jahedas või külmas hoidmist, kui järgnev transport toimub veokis, milles säilitatakse hoidmistemperatuur;

Erandina võib pädev asutus lubada ühe ja sama põllumajandusettevõtte piires või ühes ja samas liikmesriigis asuvate põllumajandusettevõtete ja kasutajate vahel veetavat sõnnikut koguda ja transportida muudel tingimustel, mis võimaldavad ära hoida vastuvõetamatud inimeste ja loomade terviseriskid.


Kontrollküsimused!

Küsimus: Millise värviga peavad olema märgistatud 3. kategooria jäätmed?

Küsimus: Mis tekst peab olema 3. kategooria jäätmete transpordi ja ladustamise ajal pakendile, mahutitele või veoki külgedele kinnitatud etiketile olema märgitud:?
Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source


<< Eelmine leht  / Järgmine leht >>
Voog. Tee ise koduleht!